Members

Members are affiliated with either of the following labs (as of April. 2023)

 • Nakao Lab., Department of Systems Innovation, Faculty of Engineering, The University of Tokyo
 • Nakao Lab., Applied Computer Science Course, Interdisciplinary Information Studies, The University of Tokyo.

Staffs

 • Akihiro Nakao (Professor)
 • Osamu Sudo (Project Professor/Professor@Chuo University)
 • Norihiro Fukumoto (Visiting Associate Professor)
 • Kenji Kanai (Assistant Professor)
 • Bo Wei (Assistant Professor)
 • Satoshi Shinkai(Project Staff)
 • Yukihiro Kakudate (Project Staff)
 • Hiroshi Takezawa (Project Staff)
 • Rin Doi (Project Staff)
 • Shuhei Masuyama (Project Staff)
 • Keita Kaida (Project Staff)
 • Arata Hayashi (Research Associate)
 • Miya Nishio (Standardization Ambassador)
 • Kikue Sato (Staff)
 • Yoshiko Ishiyama (Staff)
 • Kumiko Sengoku (Staff)
 • Hiroko Nakatomi (Staff)
 • Akane Hachisuka (Staff)
 • Atsuko Sato (Staff)

Undergraduate Students 

 • Ryuta Yajima (B4)
 • Makoto Nomura(B4)
 • Akane Suzuki(B4)

Graduate Students (Master)

 • Kishin Kambayashi (M2)
 • Toki Sugino (M2)
 • Sora Uetake (M2)
 • Yukiko Kasuga (M2)
 • Takeru Hakii (M2)
 • Mao Yuling (M2)
 • Tatsuhiro Ou (M1)
 • Kazuya Hirotsu (M1)
 • YuXuan Shi (M1)
 • Ryota Takatsuki (M1)
 • Tatsuya Ishimaru (M1)
 • Mengyi Xu (M1)
 • Jai Agnihotri (M1)
 • Fatou Secka (M1)

Graduate Students (Doctor)

 • Zijian Zhao (NetOne)
 • Toru Furusawa (Toyota)
 • Jiaxing Lu
 • YuJie Zhen
 • Kouki Horita
 • Zhou Yuhang
 • Aerman Tursun
 • Muhammad Iqbal

Visiting Students

 • Tommaso Fanelli
 • Phil Aupke

Alumni

 • Yuji Matsuyama (Sony)
 • Yoshimasa Iwase (NTT East)
 • Soon Hin Khor (Gengo.com)
 • Kengo Sasaki (Denso/UT)
 • Yuichi Itou (Nutanix)
 • Pratama Putra
 • Bin Cao
 • Veronica Estrada
 • Shogo Ando (UTokyo)
 • John Russell Lane (Amazon)
 • Yosuke Tsukajima (Sony)
 • Yan Pu(蒲 彦)(IBM)
 • Ryoji Furuhashi (Alaxala)
 • Masahiro Yoshida (NTTLabs)
 • Yuko Tomita
 • Yuncheng Zhu(Hitachi)
 • Yilong Deng (Rakuten)
 • Yuji Nishida (Amazon)
 • Kenji Tatsumi (Hitachi)
 • Leon Lee (McAFee)
 • Hamid Farhady
 • Daishi Kondo
 • Shunsuke Tokunaga
 • Takumi Tooi (Hitachi)
 • Shunichi Tahara (KDDI)
 • Takamitsu Iwai (UTokyo)
 • Yasutaka Tanaka (Facebook)
 • Saori Arimura (Cabinet Office)
 • Mingjiong Peng
 • Pengfei Sun (Research Student)
 • Takahiro Iwanaga
 • Beibei Yang
 • Masaki Kozuki
 • Ming  Yang
 • ZhaoxiaSun
 • Liu Qinghao
 • YiYing Lin
 • Ryo Yoshida
 • Ming Zhong
 • Takafumi Morita
 • Mitsuki Tsuchiya
 • Takemitsu Iwai
 • Yu Kimura
 • Riki Bando
 • Yuhang Zhou
 • Yasuhiro Matsumoto
 • Takumi Sugino
 • Anan Sawabe
 • Junting Deng
 • Reishi Mitani
 • Yusuke Inagaki (Cisco)
 • Yutaka No
 • Xie Dongxing
 • Bo Hu  (Google)
 • Kouichirou  Ameiya (Fujitsu)

Past Staffs

 • Ryota Ozaki (IIJ)
 • Eiji Miyagaki (Kozo Keikaku)
 • Masayuki Umeda (Kozo Keikaku)
 • Masashi Adachi (Diet Member)
 • Yoshiaki Kiriha (JST)
 • Pratama Putra
 • Hidenori Inouchi
 • Shogo Ando (Tier IV)
 • Shu Yamamoto
 • Masahiro Yoshida
 • Takamitsu Iwai
 • Xia Fei